ĮstataiDydya

ASOCIACIJOS „KAUNO TVIRTOVĖ“ ĮSTATAI

§ 1 Bendroji dalis

 1. Asociacija „Kauno tvirtovė“ (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
 2. Asociacija turi savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, firminį blanką, atsiskaitomąsias sąskaitas ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotose kredito įstaigose, taip pat gali turėti sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
 4. Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o jos nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
 5. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 6. Asociacija buveinė yra: Veiverių 56, LT-46211 Kaunas, Lietuva.
 7. Asociacija steigiama neribotam laikui.
 8. Asociacijos pavadinimas- asociacija „Kauno tvirtovė“, teisinė forma – asociacija.

§ 2 Asociacijos teisės ir pareigos

 1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
 2. Asociacija šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti turi teisę:
  1) nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais budais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;
  2) pirkti ar kitaip teisėtai įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
  3) samdyti privačius ir juridinius asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
  4) gauti lėšų ar kitokio turto iš Lietuvos ir tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat iš privačių asmenų;
  5) įstatymų nustatyta tvarka vienytis į analogiška veikla užsiimančių visuomeninių organizacijų sąjungas;
 3. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

§ 3 Asociacijos veiklos tikslai, sritys ir veiklos rūšys

 1. Asociacijos veiklos tikslas yra koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija veikia tokiose srityse:
  1) Tyrinėja, saugo ir renovuoja Kauno tvirtovės kaip vientiso istorinio – kultūrinio paveldo, objektus, pritaikant juos šiuolaikines modernios visuomenės poreikiams;
  2) Populiarina Kauno miesto istorijos ir kultūros paveldą Lietuvoje ir Europoje;
 2. Realizuodama šiuos tikslus Asociacija vykdo tokias veiklos rūšis:
  1) teikia pasiūlymus Valstybės ir Savivaldybės institucijoms Kauno tvirtovės, kaip vientiso istorinio – kultūrinio paveldo, išsaugojimo klausimais;
  2) inicijuoja, ieško finansavimo ir įgyvendina Kauno tvirtovės išsaugojimo projektus;
  3) koordinuoja ir remia Kauno tvirtovės tyrinėtojų veiklą;
  4) organizuoja mokslines ekspedicijas bei Kauno tvirtovės istorijos Šaltinių paiešką;
  5) rengia ir leidžia mokslo populiarinimo bei informacinius leidinius Kauno tvirtovės istorijos ir fortifikacijos tematika;
  6) organizuoja renginius, susijusius su Kauno miesto ir Kauno tvirtovės istorija;
  7) palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio institucijomis, perima kitų Šalių patirtį išsaugant ir pritaikant šiuolaikiniams poreikiams istorinį – kultūrinį paveldą;
  8) vysto privataus ir visuomeninio sektorių bendradarbiavimą, teikia pagalbą Kauno tvirtovės objektų naudotojams;
  9) vysto vietinį ir tarptautinį turizmą.

§ 4 Asociacijos nuosavybė

 1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
 2. Asociacijos lėšas sudaro:
  1) Asociacijos narių mokami nario mokesčiai;
  2) tarptautinių visuomeninių organizacijų, labdaros fondų ir fizinių asmenų dovanotos (paaukotos) lėšos;
  3) kredito įstaigų palūkanos už saugomas bendrijos lėšas;
  4) skolinto kapitalo lėšos;
  5) pajamos iš ūkinės ir leidybinės veiklos;
  6) draugijos vykdomų projektų ir programų lėšos;
  7) kitos teisėtai gautos lėšos.
 3. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos jos nariams, išimtį sudaro tik tie atvejai, kai nariams kompensuojamos išlaidos, susidariusios įgyvendinant šiuose įstatuose nurodytus Asociacijos veiklos uždavinius bei ginant jos interesus.
 4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
 5. Valstybės ar savivaldybės institucija Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali suteikti Asociacijai turtą panaudos pagrindais. Šiuo atveju sudaroma sutartis, kurioje nurodoma tokio turto paskirtis, naudojimo sąlygos, naudojimosi juo terminai, turto savininko turtinės ir neturtinės teisės, kitos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytos panaudos sąlygos.
 6. Jeigu Asociacijos nariui kurį laiką buvo perduota su nario pareigomis susijusi Asociacijos nuosavybė, pasibaigus narystei, ją būtina grąžinti Asociacijai.
 7. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja Asociacijos revizorius, taipogi Valstybinė mokesčių inspekcija, kiek tai susiję su mokesčių mokėjimu.

§ 5 Asociacijos narių teisės ir pareigos

 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
 2. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.
 3. Visi Asociacijos nariai turi lygias teises nepriklausomai nuo to, kokias jie užima pareigas, kokio dydžio jie moka nario mokestį ar teikia kitokią paramą.
 4. Asociacijos narys turi tokias teises:
  1) dalyvauti, pasisakyti svarstomu klausimu ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
  2) būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus;
  3) naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  4) susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  5) dalyvauti (be balsavimo teisės) Asociacijos Valdybos posėdžiuose, pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais, teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos.
  6) bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
 5. Asociacijos narys privalo:
  1) laikytis šių Asociacijos įstatų;
  2) vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos sprendimus;
  3) laiku mokėti nario mokestį.
 6. Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką nustatys visuotinis Asociacijos narių susirinkimas atskiru dokumentu.
 7. Asociacijos buveinėje turi būti visų jos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

§ 6 Naujų narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

 1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys ir užsieniečiai, kurie remia Asociacijos veiklą. Garbės nario vardą suteikia visuotinis susirinkimas, valdybai pasiūlius.
 2. Fiziniam Asociacijos nariui išduodamas valdybos nustatytos formos nario bilietas, juridiniam nariui – valdybos nustatytos formos pažyma.
 3. Fizinio asmens prašymas priimti į Asociaciją pateikiamas valdybai raštu kartu su dviejų Asociacijos narių rekomendacijomis. Asmuo laikomas įstojęs į Asociaciją sumokėjus valdybos nustatytą stojamąjį mokestį ir valdybai priėmus sprendimą patenkinti jo prašymą bei jam įteikus nario bilietą.
 4. Juridinio asmens prašymas priimti į Asociaciją pateikiamas valdybai raštu kartu su jo valdymo organo sprendimu dalyvauti Asociacijos veikloje. Asmuo laikomas įstojęs į, Asociaciją, sumokėjus valdybos nustatytą stojamąjį mokestį ir valdybai priėmus sprendimą patenkinti jo prašymą bei jam įteikus nario pažymą.
 5. Asociacijos valdybos paskirtas asmuo ar jos pirmininkas turi tvarkyti narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam Asociacijos nariui.
 6. Narystė Asociacijoje pasibaigia:
  1) nariui išstojus iš Asociacijos, jam prieš tai pateikus raštišką prašymą;
  2) pašalinus narį iŠ Asociacijos;
  3) mirus fiziniam Asociacijos nariui ar bankrutavus juridiniam nariui;
 7. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu jis:
  1) tyčia ar dėl neatsargumo padarė asociacijai didelę materialinę ar kito pobūdžio žalą arba pakenkė Asociacijos prestižui;
  2) daugiau nei 6 mėnesius nemokėjo nario mokesčio, kuris, nepaisant raštiško valdybos raginimo, nebuvo sumokėtas per 1 mėnesį;
  3) nevykdo asociacijos organų sprendimų;
  4) neteisėtai pasisavino Asociacijos nuosavybę;
  5) dalyvauja organizacijose, kurių tikslai bei uždaviniai prieštarauja Asociacijos veiklai.
 8. Asociacijos nariui išstojus, ar jį pašalinus, jis valdybai grąžina nario bilietą ar pažymą, kurie yra anuliuojami.
 9. Pasibaigus narystei, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

§ 7 Asociacijos organai

 1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.
 2. Asociacijos veiklą savo kompetencijos ribose tvarko:
  1) visuotinis narių susirinkimas;
  2) kolegialus valdymo organas – Asociacijos valdyba, kuriai pirmininkauja Asociacijos valdybos pirmininkas;
  3) Asociacijos revizorius.
 3. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas.
 4. Asociacijoje gali būti sudaromi ir kiti organai.
 5. Asociacijos organų struktūrą, kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Asociacijos įstatymas ir šie įstatai.
 6. Visuotiniai narių susirinkimai ir kolegialių Asociacijos organų posėdžiai turi būti protokoluojami.

§ 8 Visuotinis narių susirinkimas

 1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Visuotinis narių susirinkimas:
  1) keičia Asociacijos įstatus;
  2) renka ir atšaukia asociacijos valdybos pirmininką, valdybos narius ir revizorių;
  3) renka ir atšaukia kitų kolegialių organų narius;
  4) nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį ir jų
  mokėjimo tvarką;
  5) tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
  6) priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
  likvidavimo);
  7) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių
  asmenų dalyviu;
 2. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
 3. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus 1 dalies 2, 3 ir 7 punktuose numatytus atvejus.
 4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
 5. Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
 6. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus valdybos sprendimu.
 7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šio paragrafo 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šio paragrafo 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti ir tais atvejais, kai skiriami
  (renkami) kolegialių organų nariai reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
 8. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
 9. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

§ 9 Valdyba

 1. Asociacijos veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja valdyba, kuri yra renkama visuotinio narių susirinkimo dvejiems metams. Valdybą sudaro penki asociacijos nariai: pirmininkas, pavaduotojas, iždininkas ir du valdybos nariai. Asociacijos valdybos pirmininką, iždininką dvejiems metams renka visuotinis narių susirinkimas iš valdybos narių.
 2. Asociacijos valdybos pirmininkas vadovauja valdybos veiklai, šaukia valdybos posėdžius. Už savo veiklą Asociacijos valdybos pirmininkas atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.
 3. Valdyba veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis: atstovauja Asociacijai visose valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
 4. Valdyba, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje numatytų funkcijų, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka, sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus.
 5. Valdybos kompetencija:
  1) atstovauja Asociacijai visose jos veiklos srityse;
  2) disponuoja, tvarko ir valdo Asociacijos turtą ir lėšas;
  3) sušaukia visuotinius narių susirinkimus ir sudaro jų darbotvarkę, rengia ataskaitas
  apie atliktą veiklą, pateikiant jas šiems susirinkimams;
  4) įgyvendina visuotinio susirinkimo sprendimus;
  5) sprendžia naujų narių priėmimo klausimus;
  6) samdo asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
  7) sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, išskyrus tuos, kurie priskirti
  visuotinio susirinkimo kompetencijai.
 6. Valdybos posėdžius sušaukia jos pirmininkas esant reikalui, bet ne rečiau, kaip kartą per mėnesį. Kolegialaus valdymo organas – Valdyba – gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip lA narių. Valdybos sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.
 7. Su Asociacijos samdomais darbuotojais valdyba sudaro darbo sutartis įstatymų nustatyta tvarka. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, turi teisę į socialinį draudimą bei kitas įstatymų nustatytas teises ir garantijas. Šiems tikslams Asociacija į Valstybinį socialinio draudimo fondą perveda nustatyto dydžio įmokas.
 8. Valdyba už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.

§ 10 Lėšų ir pajamų naudojimo taip pat asociacijos veiklos kontrolės tvarka

 1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja visuotinio narių susirinkimo dvejiems metams renkamas revizorius, kuris tikrina, kaip laikomasi šių įstatų, visuotinio susirinkimo ir valdybos sprendimų, tikrina finansinę bei kitą dokumentaciją. Revizoriumi negali būti renkamas asociacijos valdybos narys.
 2. Revizorius už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.
 3. Revizorius gali būti kviečiamas į valdybos posėdžius, kuriuose jis dalyvauja su patariamojo balso teise.

§ 11 Protokolas

 1. Visuotinio narių susirinkimo ir valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
 2. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio (susirinkimo) sušaukimą. Posėdyje (susirinkime) dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti.
 3. Protokolai turi būti saugomi ne mažiau kaip dešimt metų ir kiekvieno dalyvio ar kitojo valdymo organo nario, dalyvavusio ar turėjusio teisę dalyvauti posėdyje (susirinkime), reikalavimu turi būti išduodama kopija.
 4. Protokolas nerašomas, jei sprendimą pasirašo visi valdybos nariai.
 5. Protokolą surašo posėdžio (susirinkimo) sekretorius ar posėdžio (susirinkimo) pirmininkas, jei sekretorius nėra renkamas.
 6. Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir posėdžio (susirinkimo) pirmininkas.
 7. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per steigimo dokumentuose arba įstatymuose nustatytą terminą tačiau visais atvejais terminas negali būti ilgesnis nei trisdešimt dienų nuo posėdžio (susirinkimo) dienos.

§ 12 Asociacijos veiklos ataskaita

 1. Valdyba iki kiekvienų metų kovo mėn. 1 d. turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
 2. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
  1) informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos
  tikslus;
  2) Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
  3) Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
  4) samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
 3. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informaciją kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

§ 13 Asociacijos įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka

1. Asociacijos įstatai, pavadinimas ir simbolika gali būti keičiami ir papildomi tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuriam priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsą prieš tai apsvarsčius juos valdybos posėdyje, išskyrus Asociacijos tikslų bei uždavinių pakeitimus, kuriems padaryti reikalingas visų Asociacijos narių sutikimas. Asociacijos nariai, nedalyvavę susirinkime, savo pritarimą pateikia raštu.
2. Asociacijos įstatų pakeitimai turi būti įregistruoti juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.
3. Jeigu priėmus naujus įstatymus Asociacijos įstatai neatitinka šių įstatymą visuotinis narių susirinkimas privalo Asociacijos įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame susirinkime. Kol įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, asociacija vadovaujasi įstatymą o ne įstatų normomis.

§ 14 Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

 1. Asociacijos pranešimai ir kita informacija, kurią Asociacija privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai spaudoje arba įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais.
 2. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais Asociacijos pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti, Asociacijos nariams, kreditoriams ir kitiems asmenis, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.
 3. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami Kauno miesto dienraštyje – „Kauno diena“
 4. Dokumentų ir kitų informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo normas ir tvarką nustato susirinkimas atskiru dokumentu.

§ 15 Filialų ir atstovybių steigimo ir nutraukimo tvarka

 1. Valdyba priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus.

§ 16 Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga

 1. Asociacija pertvarkoma ar pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 2. Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir likviduojama.
 3. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui, juridinių asmenų registro nustatyta tvarka.
 4. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.
 5. Organas, priėmęs sprendimą likviduoti Asociaciją skiria Asociacijos likvidatorių.
 6. Be kitų Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Asociacijos likvidatorius privalo:
  1) viešai paskelbti apie Asociacijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui
  dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Asociaciją bei savo duomenis;
  2) sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
  3) perduoti likusį Asociacijos turtą Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;
  4) sudaryti Asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma
  likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
  5) perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
  6) pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo aktą ir kitus
  dokumentus, reikalingus Asociacijai išregistruoti.

Asociacijos įstatai priimti 2007 m. spalio mėn. 07 dieną, Kaune.